بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col,. Bruchidae) یکی از آفات مهم انباری است که از لحاظ کمی و کیفی خسارت زیادی به محصولات انباری از جمله ماش وارد می­کند. این آفت در تمام جهان پراکندگی دارد. در این تحقیق، امکان استفاده از امواج مایکروویو در توان­ ها و زمان­ های معین برای کنترل این حشره مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش سه مرحله زیستی آفت فوق تحت تاثیر امواج مایکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز در توان­ های 200 و 300 وات با زمان­ های 240،120،60،30،15 و 360 ثانیه قرار گرفتند. مطالعات آزمایشگاهی انجام شده  بعد از امواج ­دهی در انکوباتور با دمای 1±27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت تاریکی و 8 ساعت روشنایی انجام شد. نتایج نشان دادند که توان و زمان مورد نیاز برای جلوگیری از تفریخ تخم­ ها، کنترل مرحله شفیرگی و تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه ­ای حبوبات 200 وات و 360 ثانیه بود. در تمام آزمایشات میزان مرگ و میر با افزایش زمان، افزایش یافت. با توجه به نتایج به ­دست آمده شفیره­ های سوسک چهار نقطه­ ای حبوبات در توان 200 وات و زمان 360 ثانیه، 2/92 درصد تلفات داشتند. حشرات کامل این آفت در توان 200 وات با زمان 360 ثانیه نیز 02/96 درصد تلفات را در پی داشتند. همچنین نتایج نشان دادند که تخم­ های این آفت حساسیت بیشتری نسبت به سایر مراحل زیستی داشتند به­ طوری­ ه در توان 300 وات در زمان 240 ثانیه و در توان 200 وات و 360 ثانیه 11/96 درصد تلفات داشتند، لذا برای کنترل این مرحله زیستی بهتر است از توان 200 وات در زمان 360 ثانیه استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها