مقایسه کارایی کنه کش های آلی و ارگانیک درکنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای رز گلخانه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه پیام نور، واحد بیجار

چکیده

کنه ­های تارتن از آفات مهم ارقام رز گلخانه­ ای بوده و بیشترین کنترل توسط کنه­ کش­ ها علیه خسارت آن در کشور انجام می­ شود. به­منظور ایجاد تنوع مصرف کنه­ کش های کم­ خطر باهدف کاهش مقاومت و افزایش کارایی آن­ها، مطالعه ­ای درباره تاثیر دزهای مختلف کنه ­کش­ه ای آلی فلورامایت، دانی زرابا، بایوک و ارگانیک جی سی مایت، بایومایت،کینگ بو درمقایسه با مایع ظرف­شویی+آب علیه جمعیت مراحل فعال کنه تارتن رز گلخانه ­ای در منطقه بیجار استان کردستان درسال1390 انجام شد. از طرح آماری بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار و با جمع­ آوری تصادفی تعداد 10 برگ از شاخه­ های خمیده و عمودی رز از هر تکرار در نوبت­ های یک روز قبل و 1، ‌3، 7، 15 روز بعد از محلول­ پاشی            نمونه ­برداری در فصل بهار و تابستان استفاده گردید. مراحل فعال جمعیت کنه درسطح زیرین برگ رز توسط میکروسکوپ تشریحی شمارش شد. نتایج میانگین جمعیت فعال کنه قبل از محلول ­پاشی تیمارها در بهار و تابستان به ­ترتیب با میانگین 95/5 کنه و 86/6 کنه درسطح زیرین برگ رز ملاحظه شد. با جمع­ آوری داده­ ها وتبدیل به درصد تلفات، تجزیه آماری روی میانگین درصد تلفات توسط نرم افزار SAS، مقایسه و گروه ­بندی تیمارها توسط آزمون چند دامنه ­ای دانکن انجام شد. بیشترین تلفات کنه در نوبت یک روز برای هر دو غلظت کنه­ کش دانی زرابا به­ ترتیب با 61/84% و73/91% به ثبت رسید و از نوبت 7 روز بعد، روند کاهشی تاثیر آن­ها مشاهده شد. تاثیر کنه­ کشی فلورامایت در نوبت­ های  1 و 3 روز بعد، سبب کاهش موثر بر جمعیت کنه تارتن شد. در حالی­ که تاثیر هر دو غلظت بایوک ضعیف بود. تاثیر هر دو غلظت کنه ­کش ارگانیک جی سی مایت در فصل بهار به­ ترتیب 13/67% و 14/69% ملاحظه شد ولی کارایی آن­ها درنوبت 15 روز حدود 40 درصد کاهش پیدا کرد. تاثیرمایع ظرفشویی+آب در نوبت 1 روز درتابستان (21/67%) نسبت به بهار ( 57/56%) بیشتر و نسبت به اغلب کنه ­کش ­ها اثربخشی بیشتری داشت. همچنین تاثیر تیمارها در نوبت ­های 1 و 3 روز در بهار نسبت به تابستان کنترل بیشتری داشت. لحاظ نمودن میانگین جمعیت 2 الی 3 کنه درسطح زیرین برگ رز گلخانه­ ای در زمان محلول ­پاشی، باعث افزایش کارایی و از ایجاد مقاومت به کنه ­کش ­ها درجمعیت کنه ­های تارتن جلوگیری می­ نماید.

کلیدواژه‌ها