اثر اسانس و پودر گیاهان آویشن شیرازی، مورد، گلپر، بر میزان تخم ریزی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Lep: Gelechiidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 حشره شناسی کشاورزی، مرکز تحقیقات حشره شناسی دانشگاه آدلاید

چکیده

جلوگیری از تخم­ ریزی بید سیب ­زمینی که از آفات مهم غده­های انباری محسوب می­ شود، سالم­ترین روش کاهش خسارت این آفت به ­شمار می­رود. در این تحقیق اثر اسانس و پودرگیاهان آویشن شیرازی، Zattaria multiflora،، گلپر، Heracleum persicum و مورد، Myrtus communis، روی تخم ­ریزی بید سیب ­زمینی در حضور گیاه میزبان و گیاه غیر میزبان آفت بررسی شد. نتایج نشان داد که اسانس­‌ها و پودر‌های هر سه گیاه، با اختلاف معنی ­داری، باعث کاهش میزان تخم ­ریزی این آفت می ­شوند. اسانس هرسه گیاه اثر بازدارندگی تخم ­ریزی بالاتری نسبت به پودر خشک آن­ها دارد. گیاه آویشن شیرازی در محدود کردن میزان تخم­ ریزی بید سیب­ زمینی نسبت به دو گیاه دیگر نتیجه بهتری نشان داد. در مجموع، نتایج نشان داد که اسانس­‌ها و پودر‌های هر سه گیاه می‌­توانند در برنامه­‌های مدیریت کنترل بید سیب­‌زمینی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها