بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

2 بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، ایران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica F .یکی از آفات انباری مهم در استان گلستان است. یکی از ایمن­ترین روش­ های کاهش خسارت آفات انباری، استفاده از ارقام مقاوم است. در این آزمایش مقاومت هشت رقم و لاین گندم: کوهدشت، زاگرس، مروارید، دریا، پاستور، لاین 17، لاین A و19-80-N، بر تعداد حشرات زنده، مرده و نرخ رشد جمعیت سوسک کشیش مورد بررسی قرار گرفت. مقدار 100 گرم گندم در ظرف شیشه­ ای کوچک ریخته و تعداد 10عدد آفت رها­سازی و در شرایط انبار نگه­داری شد. نمونه ­برداری هر 10-7 روز یک­بار انجام شد. داده­ها با نرم افزار SAS به صورت کرت خرد شده در زمان تجزیه گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد حشره زنده و نرخ رشد آفات در ارقام مختلف گندم دارای اختلاف معنی ­دار بود (01/0>.(P اما در تعداد حشره مرده اختلاف معنی­ دار مشاهده نشد. مقایسه میانگین­ های صفات مورد بررسی در ارقام گندم نشان داد که رقم زاگرس با دارا بودن بیشترین میانگین (25/31 عدد) حشرات زنده، حشرات مرده (25/4 عدد) و نرخ رشد بالا (25/0) حساس­ترین رقم بود. رقم مروارید با کمترین تعداد حشرات زنده ، مرده و همچنین رشد جمعیت بسیار کم (01/0) مقاوم­ترین رقم در بین ارقام بررسی شده بود.

کلیدواژه‌ها