نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

2 موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

چکیده

پسـیل معـمولی پسـته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer آفت کلیدی پسته­ کاری­های ایران محسوب می ­شود. کفشدوزک Coccinula elegantula Weise به­ عنوان شکارگر پسیل معمولی پسته شناخته می ­شود. در این تحقیق دوره زندگی و تلفات کفشدوزک C. elegantula از تخم تا ظهور حشره کامل در شرایط کنترل شده (دامنه دمایی 5/17 تا 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به ­دست آمده، آستانه حداقل حرارتی برای تخم، لارو و شفیره این کفشدوزک به ­ترتیب 7/11، 26/14 و 4/14 درجه سلسیوس به­ دست آمد. آستانه حداقل حرارتی از تخم تا ظهور حشره کامل 9/14 درجه سلسیوس تخمین زده شد. مجموع نیاز حرارتی برای مراحل تخم، لارو و شفیره کفشدوزک به ­ترتیب 59، 5/151 و 5/59 درجه-روز (°D) و برای دوره کامل زندگی این حشره 4/256 درجه-روز (°D) تخمین زده شد. پارامترهای جدول زندگی این حشره در شرایط کنترل شده (5/0±25 درجه سسلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت) و با تغذیه از پسیل معمولی پسته بررسی شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) با تغذیه از پسیل معمولی پسته 093/0 و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) 09/1 به­ دست آمد. مدت زمان دو برابر شدن جمعیت با تغذیه از پسیل معمولی پسته 39/7 روز تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها