کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

3 ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

بررسی و مطالعه­ ای برای تعیین زنبورهای گرده­افشان خانواده Megachilidae در استان یزد واقع در مرکز ایران در طول سال­ های 91-89 انجام شده است. نمونه­ها با استفاده از تور حشره­گیری از زیستگاه ­های مختلف جمع­آوری شدند. در مجموع، از 4436 نمونه زنبور جمع­آوری شده گرده­افشان خانواده Megachilidae، متعلق به 13 جنس، 18 زیرجنس و 55 گونه بودند. 6 گونه شامل Osmia (Helicosmia) peregrina,Megachile (Eutricharaea) semicircularis,Megachile (Entricharea) basilaris,Megachile (Pseudomegachile) seraxensis,Megachile (Pseudomegachile)sanguinipes و Icteranthidium ovasi برای اولین ­بار از ایران رکورد زده شدند. گیاهان میزبان این زنبورها و پراکنش جغرافیایی گونه­ های شناخته شده در استان یزد نیز آورده شده است.

کلیدواژه‌ها