مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

مقایسه مرفومتریک برای تفکیک نژادهای زنبورعسل مورد استفاده قرار گرفت. اختصاصات بال جلو جمعیت­‌های زنبور‌عسل پنج استان خوزستان، اصفهان، مرکزی، فارس و کردستان استفاده شد. از هر استان 3 زنبورستان و از هر زنبورستان 10 کندو و از هر کندو 5 زنبور کارگر به­‌طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. طول بال جلو، عرض بال جلو، زاویه A4، زاویه D7، زاویه G18، شاخص کوبیتال و طول آنال بال جلو و نسبت طول به عرض بال جلو اندازه‌گیری شد. اختلاف معنی­‌داری در بال‌ کارگرهای جمعیت‌­های مورد بررسی وجود داشت. از نظرتشابه کاراکترهای بال جلو استان مرکزی در گروه اول، خوزستان در گروه دوم و فارس و اصفهان و کردستان در گروه سوم قرار گرفتند. نتایج بیان می‌­دارند که در میان استان­‌ها، استان مرکزی از لحاظ چهار کاراکتر دارای بیش‌ترین اختلاف با سایر استان­‌ها می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها