معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اراک

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

4 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

در بررسی­ هایی که به منظور جمع آوری و شناسایی فون زنبورهای خانواده Sphecidae در 17 منطقه از شهرستان خمین طی سال­ های 1389 و 1390، با استفاه از تور حشره­ گیری، تله مالیز، تله لگنی زرد و تله پنجره­ ای به ­عمل آمد، جمعا 24 گونه متعلق به هفت جنس و چهار زیرخانواده به شرح زیر جمع ­آوری و شناسایی گردید. شناسایی گونه­ ها به تایید دکتر Schmid-Egger از آلمان رسید. کلیه گونه­ ها برای اولین­ بار از استان مرکزی گزارش می­ شوند و از میان آن­ها دو گونه برای اولین­ بار از ایران گزارش می­ گردد که با علامت * مشخص شده ­اند.
Sphex flavipennis Fabricius, 1793
Sphex melas* Gussakovskij, 1930
Sphex pruinosus Germar, 1817
Sphex sp1.
Sphex sp2.
Sphex sp3.
Prionyx nudatus (Kohl), 1885
Prionyx songaricus (Eversmann), 1849
Prionyx stschurowskii (Radoszkowski), 1877
Chlorion magnificum* F .Morawitz, 1887
Chlorion splendidum Fabricius, 1804
Sceliphron arabs (Lepeletier), 1845
Sceliphron destillatorium(Illiger), 1807 
Sceliphron funestum Kohl, 1918 
(Fabricius), 1781 Sceliphron madraspatanum  
Sceliphron rectum Kohl, 1918
Chalybion femoratum Fabricius, 1781
Ammophila heydenii Dahlbom,1845
Ammophila sabulosa (Linnaeus), 1758
Ammophila sp.
Podalonia hirsuta (Scopoli), 1763
Podalinia hirsuta mervensis Radoszkowski, 1887
 (Le Guillou), 1841 Podalonia tydei
Podalonia sp.

کلیدواژه‌ها