بررسی اثر کشندگی خاک دیاتومه و کائولین روی حشرات کامل چهار گونه از آفات انباری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

چکیده

اثر کشندگی کائولین با نام تجاری کلای و دو نوع خاک دیاتومه با نام تجاری سایان و SilicoSec روی چهار گونه از حشرات آفات انباری در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. سمیت به دو روش سطح آغشته به مواد و مخلوط با ماده غذایی بررسی گردید، در روش اول حشرات کامل شپشه برنج (Sitophilus granarius L)، شپشه آرد (Tribolium confusum Duv)، شپشه دندانه­ دار (Oryzaephilus surinamensis (L.) و (Cryptolestes ferrugineus (Stephens در داخل پتری­ دیش ­هایی که به ­طور جداگانه حاوی کلای ، سایان و SilicoSec  بودند قرار گرفتند و تلفات  پس از 24، 48 و 72 ساعت شمارش شد. در روش دوم اثر کشندگی این ترکیبات روی گونه ­های فوق در مخلوط با ماده غذایی حشره، در دوره ­های زمانی1، 7 و 14 روز بررسی گردید. مشخص شد که در روش اول، بیشترین تلفات مربوط به  SilicoSec و سایان بود که به ­ترتیب در S. granarius ,56/88 درصد و در C. ferrugineus ,85/75 درصد می­ باشد. در روش دوم نیز بیشترین تلفات در S. granarius مشاهده شد که به ­ترتیب توسط سایان 56/88 درصد، و توسط SilicoSec ,68/75 درصد, کائولین 25/55 درصد ایجاد گردید. در بین حشرات مورد آزمایش تلفات ایجاد شده در S. granarius بیشتر از دیگر گونه ­ها بود. در بررسی اثر حفاظتی مواد مذکور، در حشرات S .granarius و T. confusum معلوم گردید که در مورد ظهور حشرات کامل شپشه گندم و شپشه آرد بین تیمارهای سایان و SilicoSec تفاوت معنی­ داری وجود ندارد اما بین این تیمارها با کلای از لحاظ ظهور حشرات کامل تفاوت معنی ­دار مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها