بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

این تحقیق به ­منظور بررسی اثرات خاک دیاتومه ایرانی (سایان®) و دو فرمولاسیون خارجی Insecto®و SilicoSec®، بر درصد جوانه ­زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی (دوره نوری 16 ساعت روشنایی و دمای 1±20 درجه سیلیسیوس) انجام گرفت. در این بررسی، بذرهای گندم رقم فلات آماده گردید و در چهار تکرار در معرض دزهای 250، 500، 1000 و 1500 پی‌پی‌ام از هر کدام از فرمولاسیون­‌های خاک دیاتومه، قرار گرفتند. تست جوانه ­زنی بذرهای گندم با استفاده از روش­‌های استاندارد انجام گردید و رشد طولی گیاهچه با استفاده از کاغذ مدرج اندازه‌گیری شد و در نهایت، با شاهد که فاقد هر گونه تیماری بود، مقایسه گردیدند. نتایج نشان دادند، بین درصد جوانه­‌زنی و رشد طولی گیاهچه بذرهای تیمارشده با خاک دیاتومه ایرانی و دو فرمولاسیون دیگر خاک دیاتومه، اختلاف معنی­‌داری وجود دارد، اما بین دو فرمولاسیون دیگر اختلاف معنی­‌داری در این خصوص مشاهده نمی­‌شود. همچنین با افزایش غلظت خاک دیاتومه ایرانی درصد جوانه­‌زنی نیز بیشتر گردید. به­‌طوری­که بیشترین مقدار جوانه ­زنی (89 درصد)، مربوط به غلظت 1500 بوده و کمترین آن (57 درصد) در غلظت 250 پی‌پی‌ام به ثبت رسید. اما بین غظت­‌های مختلف سه فرمولاسیون خاک دیاتومه اختلاف معنی­‌داری در خصوص رشد طولی گیاهچه مشاهده نشد. با توجه به نتایج به ­دست آمده از این بررسی می­‌توان گفت که خاک دیاتومه فرمولاسیون سایان نسبت به فرمولاسیون‌­های خارجی دارای اثرات منفی کمتری بر درصد جوانه­‌زنی بذر گندم بوده و با خراش مکانیکی کمتر روی بذر می­‌تواند عمر انبارداری گندم بذری را نسبت به دیگر انواع خاک دیاتومه که به­ منظور کنترل آفات انباری توصیه می­‌شوند، افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها