بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد اراک

چکیده

یکی از مهم­ترین آفات انباری شب­ پره­ هندی (Plodia interpunctella (Hubner است. در این تحقیق اثرات دورکنندگی عصاره ­های الکلی و هگزانی و پودر چهار گونه گیاه دارویی (اسطوخودوس Lavandula angstifolia ، ترخون Artemisia dracunculus، شوید Anethum graveolens و جعفری Petroselinum sativum) روی شب ­پره هندی  مورد بررسی قرار گرفت. عصاره­ گیری به روش پودر کردن اندام گیاهی و حل کردن در حلال و سپس صاف کردن انجام شد. در آزمایش دورکنندگی تماسی کاغذ صافی به قطر 9 سانتی­متر از وسط به دو نیم تقسیم شد.نیمی از کاغذ آغشته به عصاره و نیم دیگر آغشته به حلال، پس از خشک شدن کاغذها، 20 عدد لارو در مرکز پتری قرار داده و شاخص دورکنندگی لاروها نسبت به عصاره ­ها بعد از 24 ساعت محاسبه گردید. در این تحقیق تمامی عصاره ­ها به­جز اسطوخودوس هگزانی دارای خاصیت دورکنندگی تماسی روی لارو سن آخر بودند. جهت انجام آزمایش دورکنندگی به روش بویایی سنجی از دستگاه بویایی ­سنج Y شکل استفاده گردید. در آزمایش دورکنندگی به ­وسیله بویایی ­سنج عصاره­ ها در بیشتر موارد با شاهد اختلاف معنی­ دار نشان دادند. در این آزمایش دورکنندگی پودر روی حشرات کامل نسبت به عصاره کمتر بود و روی لارو شب پره هندی اثر جلب کنندگی نشان داد.

کلیدواژه‌ها