تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، مرکز تحقیقات و منابع طبیعی قزوین

4 بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، مرکز تحقیقات و منابع طبیعی تبریز

5 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

مگس ­های خانواده Syrphidae از بزرگترین خانواده ­های راسته دوبالان هستند. حشرات کامل آن­ها از شهد و گرده گیاهان تغذیه می­ کنند و لاروها طیف وسیع غذایی دارند. لاروهای برخی از گونه ­ها از مهم­ترین شکارگرهای آفات مختلف به ­ویژه شته ­ها هستند. در یک بررسی که به­ منظور شناسایی فون مگس ­های خانواده Syrphidae طی سال ­های 89-1388 در استان لرستان انجام شد، 27 گونه متعلق به دو زیرخانواده و 16 جنس جمع­ آوری شدند که 22 گونه برای اولین ­بار از استان لرستان و یک گونه برای اولین­ بار از ایران گزارش شدند. در زیر اسامی گونه ­های جمع­ آوری شده آمده است:
الف) زیرخانواده Syrphinae
Episyrphus balteatus (DeGeer, 1776); Ischiodon aegyptius (Wiedemann, 1830)*; I. scutellaris (Fabricius, 1808)*; Syrphus vitripennis Meigen, 1822*; Xanthogramma maculipenne (Mik, 1887)*; Eupeodes (Eupeodes) corollae (Fabricius, 1794); E. (E.) nuba (Wiedemann, 1830)*; Scaeva albomaculata (Macquart, 1842); S. dignota (Rondani, 1857)*; Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830)*;  S. scripta (Linnaeus, 1758)*; S. turkmenica (Bankowska, 1964)*; Chrysotoxum parmense (Rondani, 1845)*; Paragus (Padasyophthalumus) tibialis (Fallen, 1817)*; P. (Paragus) bicolor (Fabricius, 1794)*; P. (P.) compeditus Wiedemann, 1830; Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)*
ب) زیرخانواده (Milesiinae (Eristalinae
Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)*; E. (Lathyrophthalmus) aeneus (Scopoli, 1763)*; E. (L.) megacephalus (Rossi, 1794)*; E. (Eristalinus) sepulchralis (Linnaeus, 1758)*; Eristalis (Eoseristalis) arbustorum (Linnaeus, 1758)*; E. (Eristalis) tenax (Linnaeus, 1758; Eumerus kazanovskeye Param., 1927**; Merodon (Merodon) pruni (Rossi, 1790)*; Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)*; Volucella zonaria (Poda, 1761)*
گونه ­های دارای یک ستاره برای فون استان لرستان جدید هستند و گونه Eumerus kazanovskeye  برای اولین ­بار از ایران گزارش می­ شود و با دو ستاره مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها