بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک

چکیده

کفشدوزک­‌ها یکی از مهم­‌ترین عوامل کنترل بیولوژیک هستند و در کنترل جمعیت شته­‌ها، شپشک­‌ها و کنه­‌ها نقش مهمی دارند. برای برنامه­‌ریزی در کنترل بیولوژیک دانستن اصولی از جمله بررسی فون دشمنان طبیعی آن منطقه لازم است. در این تحقیق فون کفشدوزک­‌های شمال استان خوزستان بررسی شد. نمونه­‌برداری از اواخر زمستان سال 1389 شروع و تا زمستان 1390 ادامه یافت. نمونه‌­ها با استفاده از تور حشره‌­گیری، آسپیراتور،  قلم­مو و سینی جمع آوری و در آزمایشگاه در الکل 70% همراه با گلیسیرین نگه‌داری شدند. شناسایی با استفاده از ویژگی­‌های ظاهری و ژینتالیای حشرات نر صورت گرفت. در این بررسی در مجموع 17 گونه کفشدوزک متعلق به 4 زیر خانواده و 5 قبیله و 13 جنس مورد شناسایی قرار گرفت، از این تعداد شش گونه برای نخستین ­بار از استان خوزستان گزارش می­شود که با علامت‌ ستاره (*) مشخص شده­‌اند.
Subfamily: Coccinellinae
1-Coccinella septempunctata Linnaeus 1758
2-Coccinella undecimpunctata Linnaeus 1758
*3-Calvia quatuordecimguttata Linnaeus 1758
4-Hippodamia variegata ( Goeze) 1777
5-Oenopia conglobata ( Linnaeus )1758
6-Oenopia oncina (Olivier) 1808
7-Adalia bipunctata( Linnaeus) 1758
*8-Propylea quatuordecimpunctata Linnaeus 1758
9-Psyllobora vigintiduopunctata( Linnaeus) 1758
Subfamily: Chilocorinae   
10-Chilocorus bipustulatus Linnaeus 1758
*11-Exochomus flavipes Goeze 1777
12-Brumus octosignatus Gelber 1830
Subfamily : Scymninae
*13-Scymnus apetzoides Capra&Fursh 1967
*14-Scymnus pallipes Mulsant 1850
15-Scymnus syriacus (Marseul)1868 
*16-Cryptolaemus montrouzeri Mulsant 1850
Subfamily:Epilachninae
17-Epilachna chrysomelina Mulsant 1850

کلیدواژه‌ها