بررسی کارایی روش اسپکتروفتومتری در نمونه برداری از جمعیت مراحل مختلف رشد شپشه دندانه دار .Oryzaephilus surinamensis L در میوه خرمای رقم سایر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده

این پژوهش به ­منظور تخمین جمعیت یکی از آفات انباری مهم خرما، شپشه دندانه­‌دار .Oryzaephilus surinamensis L در رقم صادراتی سایر با استفاده از روش اسپکتروفتومتری انجام شد. نتایج نشان داد که طول موج حداکثر جذب برای مراحل رشد تخم، لارو، شفیره و حشره کامل به ­ترتیب معادل 1214، 1223، 1216و 1236 نانومتر می ­باشد. ضریب تبیین مدل تشخیص همواره بالاتر از 5/0 بود که نشانگر مناسب بودن طول موج حداکثر جذب برای تشخیص است. لذا روش اسپکتروفتومتری توانایی تشخیص مراحل مختلف رشد آفت را دارا می ­باشد. مقدار نمونه لازم برای ارزیابی دقیق تراکم در تمام مراحل رشد معادل 2 نمونه 110 گرمی می­ باشد. در این پژوهش، از دو شاخص RV و RNP جهت ارزیابی سطح دقت و کارایی روش اسپکتروفتومتری در برآورد تراکم آفت استفاده شد. مقدار شاخص RV برای آفت در چهار مرحله نشو رشد به ­ترتیب معادل 23/2، 26/3، 15/3 و 52/2 بود. مقدار این شاخص برای چهار مرحله رشد آفت به ­ترتیب معادل 47/22، 31/15، 85/15 و81/19بود. لذا در تمام موارد خطای نمونه­‌برداری RV و RNP به ­ترتیب کم­تر از 10 و 25 بوده که نشانگر توانایی کاربرد روش در برنامه ­های اجرایی و پژوهشی می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها