واکنش تابعی سنک Hemiptera: Anthocoridae) Orius albidipennis) به تراکم های مختلف تریپس پیازThrips tabaci Thysanoptera: Thripidae و شته سبز سیب (Aphis pomi (Homoptera: Aphididae

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی ، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ، ،شیراز

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 گروه حشره شناسی ، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز

چکیده

تریپس­ ها و شته­ ها از آفات مهم محصولات گلخانه­ ای هستند که علاوه بر خسارت مستقیم با انتقال بیماری­ های ویروسی مشکلات دوچندانی به­ وجود می­ آورند. در سال­ های اخیر از سنک­ های جنس  Orius spp به دلیل قدرت بالای شکارگری به­ عنوان عامل کنترل بیولوژیک این آفات مکنده، به­ ویژه در گلخانه­ ها استفاده می­ شود. یکی از معیارهای مهم در بررسی کارایی شکارگران و پارازیتوییدها، واکنش آنها به تغییر تراکم میزبان یا همان واکنش تابعی است. در این پژوهش واکنش تابعی سنک ماده Reuter Orius albidipennis روی تریپس پیاز Thrips tabaci Lind و شته سبز سیب Aphis pomi Degeer در شرایط آزمایشگاهی (دمای °C 2 ± 25 ، رطوبت نسبی 10±50 درصد و دوره نوری 12 ساعت روشنایی، 12 ساعت تاریکی) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. آزمایش درون پتری دیش و به­ مدت 24 ساعت انجام شد. هر یک از تراکم­ های 2، 4، 8، 16، 32 و 64 تریپس و شته در 10 تکرار، در اختیار یک سنک ماده بالغ حداکثر با عمر 24 ساعت قرار داده شد و پس از گذشت 24 ساعت تعداد حشرات کشته شده توسط سنک مورد شمارش قرار گرفت. واکنش تابعی با استفاده از مدل راجرز، برای هر دو آفت تریپس پیاز و شته سبز سیب از نوع II  تعیین شد. پارامترهای قدرت جستجوگری و زمان دست­یابی سنک شکارگر به­ ترتیب 517/1 و 068/0 روی تریپس و 369/1 و 067/0 روی شته محاسبه گردید و اختلاف معنی­ داری بین دو شکار مشاهده نشد. نتایج حاصله حاکی از کارایی و قدرت بالای شکارگری سنک O. albidipennis روی تریپس پیاز و شته سبز سیب می­ باشد.

کلیدواژه‌ها