بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و تعیین میزان پارازیتیسم آن توسط زنبور rapae McIntosh Diaeretiella

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

شته مومی کلم (.Brevicoryne brassicae (L یکی از آفات مهم کلزا است که دشمنان طبیعی متعددی از جمله زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae McIntosh روی آن فعالیت دارند. تغییرات فصلی جمعیت شته مومی کلم و میزان پارازیتیسم آن توسط این زنبور در کرمان با نمونه ­برداری هفتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ­برداری شامل 20 برگ از برگ­ های میانی گیاه کلزا در مرحله رزت و بعد از ایجاد ساقه از 20 ساقه گیاه بود که به آرامی برداشته و تعداد شته­ های روی هر برگ یا ساقه به تفکیک پوره و حشره کامل شمارش و در جداول تنظیم شده ثبت گردید. بر اساس نتایج به ­دست آمده حداکثر تراکم جمعیت شته میزبان در 27 فروردین 1390 با میانگین 65/13 ± 259 شته (مجموع پوره و حشره کامل) در هر ساقه مشاهده شد که با گرم شدن هوا و کاهش رطوبت نسبی، جمعیت آفت به ­تدریج در قسمت های هوایی گیاهان کاهش پیدا کرد. فعالیت پارازیتیسم زنبورD. rapae روی این شته از اوایل اسفند شروع گردیده و میزان پارازیتیسم آن در دوره فعالیت به ­طور میانگین 98/2±18/14 و حداکثر 53/3±33/41 درصد بود که در تاریخ 17 اردیبهشت 1390 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها