مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه تحقیقات کنه های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 مجتمع کشت و صنعت دعبل خزاعی خوزستان

چکیده

کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari) ازآفات کلیدی کشت این محصول درخوزستان است. به ­منظور کاهش مخاطرات مصرف کنه ­کش­ها، مقایسه­ای درباره کارایی دو نوبت آب­پاشی، بایک نوبت آب­پاشی + یک نوبت محلول­ پاشی کنه ­کش ورتی مک درمدت 48 ساعت با یک نوبت محلول­پاشی کنه ­کش فن پیروکسی میت اس سی 5 درصد علیه جمعیت فعال و در شرایط طغیانی کنه تارتن نیشکر روی ارقام حساس میان­رس CP48-103 و زود­رس CP57-614 درکشت صنعت نیشکر دعبل خزایی در سال 1389 به انجام رسید. کارایی تیمارها با نمونه ­برداری تصادفی تعداد 45 برگ از قسمت ­های مختلف گیاه نیشکر درنوبت ­های یک روز قبل و3، 7، 15 و 25 روز بعد صورت گرفت. تاثیر کمی (وزن) و کیفی (رویش برگ تازه) آب­پاشی نسبت به تیمار شاهد در نوبت­ های 25 و50 روز بعد مورد مقایسه قرار گرفت. حداکثرتراکم 35/10 جمعیت کنه درسطح دو سانتی­ متر مربع در قسمت پایین برگ وحداکثر آلودگی برگ­ ها به کنه برای رقم میان رس CP-48 به مقدار  75/77 % ثبت شد. بیشترین وکمترین تلفات کنه در تیمارها برای فن پیروکسی میت و آب­پاشی به ­ترتیب روی ارقام رقم زود رس و میان رس ملاحظه شد. افزایش تاثیر تیمارها تا نوبت 25 روز بعد در تمامی قسمت­ های سطح زیرین برگ نیشکر مشاهده شد. تاثیرکمی آب­پاشی در کاهش خسارت کنه بعد از 50 روز از نظر وزنی حداقل74% رشد و تعداد برگ­ های تازه رویش یافته با 36% افزایش برای هر دو رقم ملاحظه گردید. استفاده از آب­پاشی در اوایل تشکیل جمعیت و بروز علایم خسارت کنه آفت ضمن جلوگیری از ایجاد تاثیرسوء برجمعیت دشمنان طبیعی، مصرف کنه ­کش­ها را محدودتر و روشی پایدار برای مدیریت کنه تارتن نیشکرخواهد بود.

کلیدواژه‌ها