اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 بخش مبارزه با آفات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

شب­ پره پشت الماسی، (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae یکی از مهم­ترین آفات گیاهان تیره چلیپاییان در سراسر دنیا می­ باشد. در این تحقیق اثر برخی حشره­ کش­های متداول در کنترل شب­ پره پشت الماسی و تاثیر مواد همراه برتر (Bar-Tar®) و دی جی (DG®) در کاهش دز مصرفی این حشره­ کش روی لارو سن سوم این آفت بررسی گردید. میزان غلظت کشنده 50 درصد برای حشره­ کش­های ایندوکساکارب، تیودیکارب و هگزافلومورون روی لارو­های سن سوم شب ­پره پشت الماسی با تفاوت معنی­ دار به­ ترتیب ppm 79/46،ppm 12/543 وppm  22/6 محاسبه گردید. نتایج نشان داد در بین مواد همراه مصرفی ماده همراه برتر بیشترین درصد کاهش حشره ­کش مصرفی را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها