مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک

چکیده

گیاه نخود یکی از مهم­ترین میزبان­ های مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در ایران است. این مطالعه به منظور مقایسه کارایی کارت­ های چسبنده زرد و آبی بر جلب مگس مینوز از دهه اول خرداد تا پایان تیر ماه سال 89 در مزرعه نخود مرکز ملی تحقیقات لوبیای خمین انجام شد. در اجرای این تحقیق از طرح آماری بلوک ­های کامل تصادفی (RCBD) با 3 تکرار و هر تکرار شامل 4 تیمار استفاده شد. تیمار ها با نصب «یک کارت زرد-یک کارت آبی» (B) «دو کارت زرد-دو کارت آبی» (C)، «چهار کارت زرد-چهار کارت آبی» (D) و «هشت کارت زرد-هشت کارت آبی» (E) در نظر گرفته شدند. از نظر افزایش تعداد کارت ­های آبی تیمار ها به دو گروه تقسیم شدند. تیمار B وC در گروه b و تیمار D و E در گروه a قرار داشتند. نتایج نشان داد بین گروه a و b در سطح 1% اختلاف معنی ­دار وجود دارد و افزایش تعداد کارت آبی در تیمار های D و E تاثیری در میزان جلب مگس مینوز نداشته است. در نتیجه افزایش تعداد کارت­ های آبی در مقایسه با کارت­ های زرد تاثیری در جلب مگس مینوز در مزارع نخود ندارد. گروه بندی تیمار ها با آزمون دانکن نشان داد بین تمام تیمارها از نظر افزایش  کارت­ های زرد در سطح 1% اختلاف معنی ­دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها