اثرات زیر‌کشندگی چند عصاره گیاهی و حشره‌کش ایمیداکلوپرا‏ِید بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

اثرات حشره‌کش ایمیداکلوپراید در مقایسه با سه عصاره گیاهی استبرق، حنا و کرچک روی پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز معمولی Chrysoperla carnea در شرایط کنترل شده ارزیابی شد. جدول زندگی 25 عدد لارو سن اول که در معرض غلظت زیر‌کشنده‌ 25 درصد قرار گرفته بودند در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مطالعه شد. بدین منظور 100 لارو سن اول بالتوری به ­روش پاشش تحت تاثیر غلظت زیر‌کشنده‌ 25 درصد از عصاره­‌ها و حشره‌کش ایمیداکلوپراید قرار گرفتند. پارامترهای جدول زندگی در تیمار لاروهای سن اول طبق جدول زندگی دوجنسی ویژه سنی آنالیز شد. تیمار عصاره کرچک باعث کمترین میزان بقاء (57 روز) و دوره تخم­‌گذاری (52 روز) شد. پارامترهای جمعیت در تیمار لاروهای سن اول نشان داد که بین متغیر نرخ ناخالص تولید مثل (GRR)، نرخ خالص تولید مثل (NRR یا R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیّت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیّت (λ) و متوسط مدت زمان یک نسل (T) به روز در سطح یک درصد اختلاف معنی­‌دار وجود داشت. در پارامتر نرخ ذاتی افزایش جمعیّت کلیّه تیمار‌ها در مقایسه با شاهد تفاوت معنی­‌داری را نشان دادند و تیمار‌های عصاره حنا، ایمیداکلوپراید و کرچک به­ طور معنی­‌داری باعث کاهش مقدار این پارامتر شدند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت برای تیمارهای عصاره حنا (002/0±076/0)، ایمیداکلوپراید (002/0±077/0)، کرچک (003/0±082/0) و استبرق (004/0±095/0) به ­طور معنی‌داری پایین­‌تر از تیمار شاهد (002/0±110/0) بود.

کلیدواژه‌ها