مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 بخش حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

4 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

عمده ­ترین مشکل انارستان­های کشور، وجود آفت مهم و خطرناک شب ­پره کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae، است. یکی از روش ­های کاهش خسارت این آفت، ممانعت از تخم ­ریزی شب پره ماده روی میوه­ های انار می­باشد. در سال 1390 و در منطقه کاشان، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی شامل دو فاکتور روش پرچم ­زدایی (شامل یک و دو مرحله پرچم ­زدایی) و کاربرد دو غلظت 3 و 5 درصد کائولین فرآوری شده (سپیدان®) در زمان­ های مختلف در چهار تکرار، مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه تیمارها، تمام میوه ­های آلوده و ترکیده در طی فصل و نیز در زمان برداشت شمارش و میانگین درصد خسارت کرم گلوگاه انار و میانگین درصد ترکیدگی میوه ­ها محاسبه گردید. براساس نتایج به ­دست آمده، کم­ترین میزان آلودگی به آفت کرم گلوگاه انار در تیمار­های حذف پرچم، در دو مرحله پرچم ­زدایی میوه­ های انار، و در تیمارهای کائولین پاشی، در تیمار چهار مرحله کائولین ­پاشی با غلظت 5 درصد و در کاربرد توام دو روش، مربوط به تیمار دو مرحله پرچم ­زدایی و چهار مرحله کائولین­ پاشی با غلظت 5 درصد بود. در نتیجه کاربرد این دو روش، موجب کاهش چشم­گیر خسارت آفت به 85 درصد نسبت به شاهد شد. هم­چنین میزان ترکیدگی میوه­ ها در تیمار های کائولین پاشی شده نسبت به سایر تیمارها کمتر و در تیمارهای پرچم زدایی فاقد اختلاف معنی­ دار بود. لذا تلفیق دو روش پرچم زدایی میوه ­های انار و محلول ­پاشی با کائولین 5 درصد موجب کاهش چشم­گیر خسارت کرم گلوگاه انار می­ گردد.

کلیدواژه‌ها