مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

کرم بـه، (Euzophera bigella Zeller (Lep.: Pyralidae، و کرم سیب، (Cydia pomonella L. (Lep.: Tortricidae، از مهم­ترین آفات درختان بـه در ایران بوده که باعث کاهش کمی و کیفی میوه ها می­‌شوند. در این پژوهش که در باغات به منطقه فلاورجان اصفهان انجام گرفت، نوسانات جمعیت کرم بـه و سیب در باغات بـه با استفاده از تله ­های فرومونی سنتتیک کرم بـه و کرم سیب مطالعه و تاثیر عوامل آب و هوایی بر تغییرات فصلی تراکم جمعیت آن­ها بررسی گردید. براساس یافته ­ها، ظهور شب ­پره ­های کرم بـه در اواخر اسفند بوده و در طول فصل، چهار نقطه اوج برای این شب ­پره مشاهده گردید. این در حالی است که ظهور شب­ پره­‌های کرم سیب در اوایل فروردین اتفاق افتاد و در طول فصل نیز دارای پنج نقطه اوج پرواز بود. هم­چنین جمعیت حشرات کامل نر کرم بـه با رطوبت نسبی، بارش هفتگی تا میزان 5/3 میلی­متر، میانگین حداقل و حداکثر هفتگی رطوبت نسبی و دما (دمای بالای 25 درجه سلسیوس) دارای هم‌­بستگی مثبت بود و در بارش­‌های 2/1 میلی­‌متر، پارامترهای میانگین حداقل و حداکثر هفتگی رطوبت نسبی و دما هیچ تاثیری روی تراکم جمعیت کرم بـه نداشتند. هم­چنین جمعیت حشرات کامل نر کرم به دارای هم­بستگی معنی ­دار مثبت به مقدار 58% با رطوبت نسبی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها