بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری اهواز

چکیده

در این تحقیق واکنش 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان نسبت به کرم ‏میوه ­‏خوار (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae مورد بررسی قرار گرفت. برای تفکیک ارقام بر اساس درجه حساسیت به کرم میوه‏ خوار خرما از روش تحلیل خوشه­‏ ای استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که ارقام بومی استان خوزستان براساس درجه آسیب‌دیدگی ناشی از این آفت به چهار گروه تفکیک می­شوند که شامل ارقام با آلودگی بسیارشدید شامل خضروای، ارقام شدیدا آلوده شامل بریم، برحی، گنطار و سعمران، ارقام متوسط آلوده شامل اشکر، زاهدی، چیبچاب و ریم و ارقام کمی آلوده شامل دیری می­‌باشند. از بین صفات مختلف مورد بررسی صفات کمی تعداد خوشه، وزن هسته، وزن خوشه، طول دم خوشه، طول محور اصلی خوشه، طول کوچک­‌ترین خوشه‌چه، تعداد خوشه‌چه و درصد قند دارای هم­بستگی معنی­‌دار با درجه آسیب‌دیدگی ناشی از کرم میوه‌ خوار بودند.

کلیدواژه‌ها