بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

3 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

کرم گلوگاه انار با نام علمی (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae مهم­ترین آفت انار در ایران است. خسارت آفت علاوه بر باغ در انارهای برداشت شده نیز اهمیت دارد. در این تحقیق اثر دزهای مختلف پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار جهت کنترل آفت در انار­های برداشت شده مطالعه شد. پس از پرورش حشره و تهیه کلنی مناسب، اثر پرتو گاما روی هر یک از مراحل تخم 24 ساعته، تخم 4 روزه، لارو سن یک، لارو سن آخر، شفیره و حشره کامل مورد بررسی قرار گرفت و محدوده دز کشنده مناسب هر مرحله به شرح زیر به ­دست آمد. محدوده دز کشنده مناسب برای مرحله تخم 24 ساعته، 125 تا 225 گری، برای تخم 4 روزه 475 تا 500 گری، برای لارو سن یک 600 تا 1100 گری، برای لارو سن آخر، 900 تا 1200 گری، برای شفیره، 1000 تا 1300 گری و برای حشره کامل، 800 تا 1300 گری به­دست آمد. بنابراین با دز زیر 1000 گری می توان از خسارت ناشی از حضور تخم و لارو­های سن یک موجود در انار­های برداشت شده جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها