تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک

4 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

مگس مینوز .Agromyza sp یکی از مهم­ترین آفات نخود در ایران است. در سال 1388 نمونه­ برداری از بوته­ های نخود از 28 اردیبهشت ماه تا هشتم تیر ماه در مزرعه نخود مرکز ملی تحقیقات لوبیای خمین انجام شد. نمونه ­برداری به ­طور تصادفی دو روز در هفته انجام و تعداد لارو های تمام برگچه­ ها در بوته در مزرعه شمارش شد. سپس برگچه­ های حاوی لاروهای پارازیته شده هر بوته جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. زنبور­های پارازیتویید خارج شده جمع­ آوری، شمارش و برای شناسایی ارسال شدند. پارازیتیسم در بالاترین تراکم لارو مگس مینوز 8/18% محاسبه شد که مربوط به تاریخ هشتم تیر ماه بود. در این بررسی فعالیت حشرات پارازیتویید و اوج جمعیت لارو مگس مینوز در منطقه خمین هم­زمان بود. در سطح احتمال 05/0 رگرسیون تراکم لارو های مگس مینوز و درصد پارازیتیسم مثبت و معنی ­دار به دست آمد (6/0= R) و نشان داد با افزایش جمعیت لارو پارازیتیسم افزایش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها