بررسی اثر لارو کشی عصاره های استنی، هگزانی، الکلی و آبی بید Salix alba و کاج جنگلی Pinus sylvestris روی شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (Lep., Pyralidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

ترکیبات گیاهی مشتق شده از گیاهان، جایگزین­ های بالقوه آفت کش­ ها می ­باشند. این ترکیبات در طبیعت به راحتی تجزیه شده و برای موجودات غیر هدف کم­ خطر هستند. در نتیجه برای استفاده در کشاورزی پایدار می ­توانند مناسب باشند. شب‌ پره بیدآرد (Ephestia kuehniella (Zel.) (L: Pyralidae آفتی جهانی می­ باشد و ارتباط نزدیک آن با غذای انسان اهمیت کنترل غیر شیمیایی این آفت را بیشتر نشان می ­دهد. لذا در این بررسی اثر لارو­کشی عصاره­ های استونی، هگزانی، الکلی و آبی دو گونه گیاهی کاج و بید روی شب‌ پره بیدآرد مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در 3 غلظت و 4 تکرار و هر تکرار با 10 لارو انجام شد. نتایج بررسی اثر کشندگی عصاره­ ها روی لارو شب پره آرد نشان داد که در غلظت  100درصد و 20 درصد  بین دو گیاه کاج و بید از نظر حشره ­کشی اختلاف معنی­ دار وجود ندارد، اما در غلظت 50 درصد دیده شد که گیاه کاج از نظر درصد کشندگی بهتر از بید می­ باشد .در بین حلال­ ها در غلظت 100درصد آب، درغلظت 50 درصد الکل و 20 درصد هگزان از بقیه بهتر عمل کرده. همچنین در بین عصاره­ ها در غلظت 100 درصد بیددر آب و کاج درآب به ترتیب با 29/44و47/42 ، غلظت 50 درصد عصاره الکلی کاج با 40/46 و در غلظت 20 درصد و عصاره هگزانی کاج با 76/8 درصدکشندگی خاصیت حشره­ کشی بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها