بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

در بررسی فون دوبالان خانواده ­های Tephritidaeو Tachinidae در شهرستان اراک و حومه که طی سال­ های 1387 تا 1388 در مزارع و باغات این شهرستان انجام گرفت. تعداد 10 گونه و 10 جنس شناسایی شدند که از بین آنها یک جنس و یک گونه از خانواده تاکینیده برای اولین بار از ایران گزارش می­ شود. در زیر جنس­ های هر خانواده به ترتیب حروف الفبا مرتب شده­ اند و رکورد جدید با علامت ستاره (*) مشخص شده است.
Tephritidae
 Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1790); Ensina sonchi (Linnaeus, 1767); Euarestella iphionae (Efflatoun, 1924); Hypenidium roborowskii (Becker 1907); Tephritis hurvitzi Freidberg, 1980; Tephritomyia lauta (Loew, 1869); Trupanea amoena (Frauenfeld, 1857); Trupanea stellata (Fuessly, 1775)
Tachinidae
 Cistogaster mesnili (Zimin,1966); Besseria sp. ; Tachina magnicornis(Zetterstedt,1844)

کلیدواژه‌ها