تاثیر دما بر رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ای (Adalia bipunctata L. (Col., Coccinellidae، دشمن طبیعی آفت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hom., Aphalaridae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﺸﺮهﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واحد اراک

2 موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان، ایران

3 ﮔﺮوه ﺣﺸﺮهﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ اراک

چکیده

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer آفت درجه اول درختان پسته در ایران به حساب می ­آید. کفشدوزک دو نقطه ای Adalia bipunctata L. به­ عنوان یک کفشدوزک پسیل­ خوار، بالاترین فراوانی را در بین کفشدوزک­ های پسیل خوار در باغ ­های پسته رفسنجان دارد. این تحقیق به ­منظور بررسی تاثیر دما در دامنه 5/17 تا 35 درجه سلسیوس روی پارامترهای رشد و زادآوری کفشدوزک دو نقطه ­ای در شرایط کنترل شده (دمای ثابت، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت) و با تغذیه از پوره پسیل معمولی پسته انجام شد. در تحقیق حاضر آستانه ­های حرارتی، مجموع نیاز حرارتی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت برای شکارگر محاسبه شد. آستانه حداقل حرارتی برای این کفشدوزک با تغذیه از پسیل معمولی پسته 1/13 درجه سلسیوس تخمین زده شد. مجموع نیاز حرارتی برای تکمیل دوره رشد این کفشدوزک از مرحله تخم تا حشره کامل با تغذیه از پسیل معمولی پسته 200 روز-درجه (DD) به دست آمد. بر اساس نتایج به ­دست آمده نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ رشد متناهی (λ) برای افزایش کفشدوزک دو نقطه ­ای با تغذیه از پوره پسیل معمولی پسته به ­ترتیب 172/0 و 19/1 بود. تحقیق حاضر نشان داد پسیل معمولی پسته رژیم غذایی مناسب برای رشد و زادآوری شکارگر A. bipunctata به حساب می­ آید.

کلیدواژه‌ها