بررسی اثرات ضد تغذیه ای غلظت های زیرکشنده قارچ های Beauveria bassiana Balsamo ،Beauveria brongniartii Saccardo و Metarhizium anisopliae Metsch روی لارو سوسک شاخ دار خرما Oryctes elegans Prell

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده

در این پژوهش توانایی غلظت­ های زیر کشنده قارچ ­های Beauveria bassiana، Beauveria brongniartii  و Metarhizium anisopliae در کاهش قدرت تغذیه لارو سوسک شاخ­دار خرما Oryctes  elegans  و اثرات آن­ها بر شاخص­ های هضم، جذب و دفع سیستم تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ضمن محاسبه غلظت­ های زیر کشنده کاهش دهنده توانایی تغذیه (EC50 وEC90)، شاخص­ های فیزیولوژیک، کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI)، کارایی تبدیل غذای هضم شده (ECD) و میانگین سرعت رشد نسبی (MRG) محاسبه گردیدند. نتایج نشان داد که جدایه­ های قارچ ­های بیمارگر B. bassiana، B. brongniartii و M. anisopliae به­ طور متفاوتی توانایی بالایی در کاهش توانایی تغذیه لارو سوسک شاخ­دار خرما O. elegans دارند. به طوری­ که  قارچ های M. anisopliae و B. bassiana به ترتیب با EC50 معادل 104×27/4  و 104×95/7 اسپور در میلی ­لیتر دارای بالاترین و پایین­ترین توانایی ضد تغذیه ­ای لارو بودند. بین میانگین عوامل فیزیولوژیک تغذیه در تیمارهای گونه قارچ­ های بیمارگر، غلظت کاربردی آن­ها و همچنین اثرات متقابل آن­ها تفاوت معنی­ داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. به طوری که در هر سه گونه قارچ­ های بیمارگر با افزایش غلظت اسپور قارچ، مقادیر شاخص­ های MRG، ECI و ECD کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها