تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان‌رضوی

چکیده

کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae، از آفات مهم درخت انار است که ضمن تغذیه از میوه، سبب افت کمی و کیفی محصول و کاهش بازارپسندی میوه می ­شود. یکی از روش­ هایی که می­ تواند از آلودگی میوه­ها جلوگیری نماید، ممانعت از تخم گذاری شب ­پره و در نتیجه جلوگیری از ورود لاروهای آفت به داخل میوه است. در این تحقیق، زمان ­های مختلف پوشش­ گذاری (شامل زمان­ های 2، 4 و 8 هفته پس از گل­ دهی) و تعداد مراحل پوشش­ گذاری، در دو منطقه کاشمر و گرمسار، در سال 1388، مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان فصل، درصد آلودگی میوه ­ها در تیمارها تعیین، و تجزیه وتحلیل داده­ ها اختلاف معنی ­داری را بین تیمارها نشان داد. در مقایسه میانگین تیمارها، متوسط آلودگی میوه­ ها در تیمار شاهد 70/11 درصد بود در حالی که کم­ترین میزان آلودگی در تیمارهای سه و دو مرحله پوشش گذاری تاج میوه، به­ ترتیب، به میزان 80/2 و 50/3 درصد مشاهده گردید که بیانگر کاهش حدود 76 و 70 درصدی خسارت این آفت در مقایسه با شاهد می­ باشد. لذا با مقایسه میزان ریزش گل، میزان ماندگاری پوشش و مقدار آلودگی به آفت در تیمارهای مختلف، انجام دو مرحله پوشش­ گذاری تاج گل و میوه انار با توری پارچه­ ای در زمان­ های 4 و 8 هفته پس از گل­ دهی (خرداد لغایت تیر) بهترین کارایی را در کاهش خسارت آفت کرم گلوگاه انار دارد.

کلیدواژه‌ها