مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمر بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Neur :chrysopidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه حشره شناسی، دانشکده علوم کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشکده علوم کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

اثر تغذیه از گونه شته و نوع میزبان گیاهی آن روی طول عمر و میزان تغذیه لارو بالتوری سبز معمولی( Chrysoperla carnea ) مورد بررسی قرار گرفت. شته معمولی گندم (Sitobion avenae) و شته خرزهره (Aphis nerii) به عنوان میزبان این شکارگر انتخاب شدند. در این تحقیق گونه S. avenae روی دو گونه میزبان، گندم (میزبان اصلی) و خرزهره (میزبان اجباری) پرورش داده شد و در اختیار لارو بالتوری سبز قرار گرفت. این آزمایش در شرایط دمایی 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70%، طول مدت روشنایی 16 و تاریکی 8 ساعت انجام شد. بر اساس داده های به دست آمده اثر گونه شته و میزبان گیاهی روی طول عمر و میزان تغذیه لارو بالتوری اختلاف معنی­ داری داشت. متوسط تغذیه لارو سن دوم بالتوری سبز. Ch. carnea از شته معمولی گندم، شته خرزهره و شته معمولی گندم که از خرزهره تغذیه کرده بود به ترتیب 98/0±3/40، 50/0±5/19 و 1/1±6/30 شته بود که با یکدیگر اختلاف آماری داشتند. هم­چنین طول عمر لارو سن 2 بالتوری سبز که از شته ­های مختلف تغذیه کرده بود، به ترتیب 15/0±7/3، 29/0±8/7 و 21/0±6 روز ثبت گردید که در این ارتباط نیز اختلاف آماری وجود داشت. نتایج نشان داد که خصوصیات زیستی لاروهای بالتوری سبز.به میزان زیادی وابسته به کیفیت غذایی است که از آن تغذیه می­ کنند.

کلیدواژه‌ها