بررسی اثر کاربرد توام حشره کش پیری پروکسی فن و قارچ بیمارگر (Metarhizium anisopliae (Metschnikoff روی موریانه خاک زی Amitermes vilis در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته بخش گیاه پزشکی، دانشگاه پردیس ابوریحان، تهران

2 گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران، تهران

چکیده

موریانه­ ها یکی از مهم­ترین حشرات خسارت­زا در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران هستند. کاربرد حشره کش­ های تنظیم کننده رشد (IGRs) و مواد بیولوژیک یکی از راهبردهای برنامه مدیریت تلفیقی بااین نوع حشرات است. در این بررسی اثر توام حشره کش پیری پروکسی فن با قارچ anisopliae روی موریانه Amitermes vilis مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تعیین LC50 حشره کش­ های مورد آزمایش، آزمایش­ های زیست­ سنجی روی موریانه­ های کارگر A. vilis انجام شد. نتایج آزمایش ­های زیست­ سنجی نشان داد که LC50 قارچ M. anisopliae 103×5/8 اسپور بر میلی ­لیتر و پیری پروکسی فن 56/9 ppm می­ باشد. برای تعیین دامنه کشندگی مخلوط قارچ و حشره­ کش روی موریانه ­های کارگر، سه غلظت از قارچ بیمارگر حشرات شامل 103 ،102×5 و 101×5 اسپور بر میلی­ لیتر. anisopliae با 5/0 میلی­ گرم برلیتر از پیری پروکسی فن برابر با LC15 مخلوط شدند. نتایج نشان داد اثر متقابل قارچ M. anisopliae  با حشره کش مذکور اثر افزایشی است و می­ توان قارچ M. anisopliae  و پیری پروکسی فن را به صورت مخلوط در کنترل این آفت استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها