مطالعه تغییرات فصلی جمعیت (Pulvinaria aurantii (Hemi. : Coccidae و وضعیت پراکنش آن در باغ های مرکبات شرق مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

خسارت زیاد بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii (Cockerell وسمپاشی­ های متعدد برای کنترل آفت مذکور، روند نگران کننده­ ای را به وجود آورده است. لذا برای مدیریت صحیح مصرف آفت کش­ ها و به منظور استفاده از مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، طی سال­ های 1386 الی 1388 چرخه زندگی و تغییرات جمعیت بالشک مرکبات در دو منطقه مرکزی و شرق استان مازندران بررسی شد. حشره مذکور دارای دو نسل در سال است که نسل اول یا نسل تابستانه از تیرماه شروع و در شهریورماه کامل می­شود و نسل دوم یا نسل پاییزه از مهرماه شروع و تیرماه سال آینده نسل بعدی را به وجود می­ آورد. با توجه به ظهور حداکثر پوره­ های متحرک و سن یک بالشک مرکبات مناسب­ترین زمان مبارزه برای نسل اول از اواخر خرداد الی دهه اول تیرماه و برای نسل دوم اواخر شهریور و نیمه اول مهر می­ باشد. پارامتر b در قانون توان تیلور که شاخصی برای تعیین نوع پراکنش است، در جمعیت­ های معمولی برابر 4/9 محاسبه شد، که نشان دهنده پراکنش کپه­ ای آفت روی یک درخت می­ باشد، اگرچه در جمعیت­ های زیاد، نوع پراکنش به سمت تصادفی شدن میل می­کند (57/1=b). بین تراکم P. aurantii در جهت­ های مختلف جغرافیایی و هم­چنین قسمت­ های داخل و خارج تاج درخت اختلاف  معنی­ داری وجود نداشت، هرچند، در باغ­ های متراکم و انبوه، جمعیت P. aurantii همواره زیاد بود. ضمناً رعایت فاصله کاشت درختان و هرس به موقع سبب کاهش آلودگی از 1/25٪ به 3/8٪ شد.

کلیدواژه‌ها