اثر سه رقم سویا روی پارامترهای زیستی- باروری سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه ای(Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

ارقام مختلف یک گیاه یا گونه ­های مختلف گیاهی می­ توانند به ­صورت غیرمستقیم از طریق جیره غذایی میزبان ویژگی­ های زیستی شکارگرها را تحت تاثیر قرار دهند که این تاثیرها منجر به کاهش یا افزایش نرخ رشد، مدت زمان دوره نمو، نرخ مرگ و میر و باروری می ­شود. در این بررسی پارامترهای جدول زندگی، تولیدمثل و رشد جمعیت سن شکارگر Orius albidipennis Rueter درون اتاقک رشد تحت شرایط دمایی C125، رطوبت 565 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با تغذیه از مراحل مختلف سنی کنه دولکه ­ای پرورش­ یافته روی سه رقم سویا گرگان 3، DPX و ویلیامز محاسبه گردید.
براساس نتایج به ­دست آمده، بین میانگین طول دوره رشد جنینی، میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ و دوره رشدی افراد نر و ماده سن O. albidipennis  روی سه رقم سویا اختلاف معنی ­دار مشاهده نشد. در سه رقم سویا تعداد سن­ های ماده نسبت به سن­ های نر بیشتر بود. نرخ تولیدمثل خالص، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، متوسط طول یک نسل و مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (بر حسب روز) روی رقم گرگان 3 به­ ترتیب 14/7، 08/0، 09/1، 44/22 و 89/7 و روی رقم DPX به­ترتیب 68/9، 09/0، 10/1، 87/22، 96/6 و روی رقم ویلیامز به ­ترتیب 65/3، 05/0، 05/1، 05/1، 30/22 و 88/11 محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات مربوط به جدول زندگی و پارامترهای تولیدمثلی، این شکارگر می ­تواند باعث کنترل بهتر کنه دونقطه ­ای روی رقم DPX  گردد و نیز نتایج حاصل از مطالعه پارامترهای رشد جمعیت نشان داد رقم DPX گیاه سویا میزبان مناسب­تری بوده و تاثیرات غیرمستقیم بهتری در رشد و تولیدمثل سن شکارگر از طریق شکار ایجاد می­کند.

کلیدواژه‌ها