بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 بخش تحقیقات آفات و بیماری‎های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز

4 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

چکیده

در این تحقیق زنبورهای پارازیتویید شپشک ­های گیاهی (Hem., Coccoidea) از خانواده Encyrtidae طی سال 1386 در برخی از مناطق استان ­های لرستان و مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به ­دست آمده، 11 گونه زنبور پارازیتویید به­ شرح زیر جمع ­آوری و شناسایی گردید. بر اساس منابع موجود، دو گونه که با ستاره مشخص شده­ اند برای اولین ­بار از ایران گزارش می­شوند:
Blastothrix sericea (Dalman, 1820)
Discodes coccophagus (Ratzeburg, 1848)
Encyrtus aurantii (Geoffory, 1785)
Microterys cuprinus (Nikol'skaya, 1952)*
Microterys hortulanus Erdos, 1956
Cheiloneurus claviger Thomson, 1876
Habrolepis dalamanii (Westwood, 1837)
Zaomma lambinus (Walker, 1837)
Metaphycus lounsburyi (Howard, 1898)
Metaphycus chermis (Fonscolombe, 1832)*
Metaphycus sp.
ویژگی­ های مرفولوژیک، دامنه میزبانی و انتشار جغرافیایی دو گونه جدید برای فون حشرات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها