تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 بخش حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

شپشه ­آرد Tribolium castaneum Herbst. یکی از آفات مهم صنایع غذایی در سراسر جهان است. استفاده از درجه حرارت­ های بالا یا تیمارهای شوک حرارتی در مدیریت آفات انباری روش بسیار موثری است. در این تحقیق جهت ارزیابی مرگ و میر این حشره به­ وسیله حرارت ­های بالا، اثر 5 تیمار حرارتی شامل 35، 45، 50، 55 و 60 درجه سلسیوس در زمان ­های 5، 10، 15، 20 و 30 دقیقه روی مراحل مختلف رشدی این آفت (لارو جوان 5 روزه، لارو مسن 15 روزه، شفیره و حشره­ کامل) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ­ها پس از حرارت­ دهی در شرایط دمایی °1±28 سلسیوس و رطوبت­ نسبی 5±65 درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که حساس­ترین و مقاوم­ترین مرحله رشدی حشره به ­ترتیب مراحل لارو 15 روزه و شفیرگی آفت می­ باشد. همچنین مشخص شد که حداقل دمای کنترل­ کننده برای لارو 5 روزه دمای °C 55، برای لارو 15 روزه دمای °C50 و برای مرحله شفیرگی و حشرات­ کامل به­ ترتیب دمای °C55 و °C50 می­ باشد. لذا با توجه به امکان وجود تمام مراحل رشدی آفت در یک توده آلوده، دمای  °C55 در زمان 15 دقیقه برای کنترل همه مراحل رشدی آفت موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها