تاثیر دماهای مختلف روی طول دوره های نشوونمایی کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذیه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

2 گروه حشر شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze یکی از مهم­ترین شکارگرهای فعال آفات کشاورزی می­ باشد که در اکثر نقاط کشور وجود دارد. جهت بررسی تاثیر درجه حرارت ­های مختلف روی طول دوره­ های رشدی این کفشدوزک و حداقل آستانه حرارتی رشد و مجموع درجه حرارت موثر روزانه مورد نیاز جهت تکمیل هر مرحله، تعداد 10 نمونه از ابتدای شروع رشد هر مرحله انتخاب و به ­طور مجزا در ظروف مشخصی در انکوباتور در 3 دمای 20، 25 و30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی شته باقلا Aphis fabae Scopoli مطالعه شدند. نتایج به ­دست آمده نشان داد طول دوره رشدی کفشدوزک از تخم تا حشره کامل در دماهای 20، 25 و30 درجه سلسیوس به ­ترتیب 75/27، 35/21 و40/15 روز می­باشد. حداقل آستانه حرارت از 47/2 درجه سلسیوس برای لارو سن اول تا 63/14 درجه سلسیوس برای شفیره متغیر بود. حداقل آستانه حرارتی مرحله تخم تا زمان ظهور حشره کامل 93/7 درجه سلسیوس و مجموع درجه حرارت موثر آن 42/346 روز-درجه به ­دست آمد.

کلیدواژه‌ها