مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

5 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

شب‌پره هندی Plodia interpunctella Hubner از آفات مهم انباری خرما در ایران و بسیاری از مناطق جهان می‌باشد. زیست شناسی این آفت روی سه رقم خرما، زاهدی، شهابی و کبکاب مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی در دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت­نسبی 45 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. میانگین طول دوره جنینی به ­ترتیب 10/3، 27/3 و 67/2 روز و میانگین طول دوره لاروی به ­ترتیب 85/37، 01/43 و 0/48 روز برای ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب محاسبه گردید. بین میانگین طول دوره‌ جنینی و لاروی در ارقام مختلف، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. میانگین طول دوره شفیرگی روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ­ترتیب 47/7، 01/8 و 19/7 روز محاسبه گردید. میانگین طول دوره‌ شفیرگی شب‌پره‌های پرورش ­یافته روی ارقام زاهدی و کبکاب با یکدیگر فاقد تفاوت معنی‏ دار بودند، اما بین این ارقام با رقم شهابی تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید. میانگین طول عمر حشرات­ کامل روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به­ ترتیب 04/8، 37/8 و 72/7 روز محاسبه گردید که فاقد تفاوت معنی‏ دار با یکدیگر بودند.

کلیدواژه‌ها