مطالعه کارایی روش های کنترل زنجره مو، (Psalmocharias alhageos Kol (Hem., Cicadidae، در استان قم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم، قم

2 بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

زنجره مو با نام علمی Psalmocharias alhageos، یکی از آفات مهم درختان انگور در ایران می­ باشد. خسارت عمده این آفت مربوط به تغذیه طولانی مدت پوره­ ها از شیره نباتی ریشه درختان مو و تخم­ گذاری حشرات کامل روی سرشاخه­ ها می باشد. حشرات بالغ زنجره مو در شرایط آب و هوایی قم از اردیبهشت ماه شروع به خروج از خاک می­ نمایند. این تحقیق به منظور مقایسه کارایی حشره کش های دیازینون، کارباریل و ایمیداکلوپرید و روش عملیات باغبانی انجام گرفت. حشره کش های مورد نظر در سایه انداز درختان مو در نیمه دوم فروردین مورد استفاده قرار گرفته و در تیمار عملیات باغبانی هرس سرشاخه ها و بیل زدن پای درختان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش براساس تعداد پوسته های پورگی و عملکرد محصول درختان مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، کمترین تعداد پوسته پورگی (9/4 پوسته در درخت) و نیز بالاترین عملکرد محصول (1/54 کیلوگرم در درخت) در تیمار ایمیداکلوپرید و در مقابل بیشترین تعداد پوسته پورگی (2/14 پوسته در درخت) و نیز پایین ترین عملکرد محصول (7/15 کیلوگرم در درخت) در تیمار شاهد مشاهده شد. لذا با توجه به اختلاف معنی دار تیمار ایمیداکلوپرید در مقایسه با سایر تیمارها، کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید (کنفیدور® Sc350) به مقدار 20 میلی لیتر به ازای هر درخت انگور در زمان خروج پوره­ های زنجره مو از خاک تاثیر خوبی در کاهش خسارت آفت و افزایش عملکرد محصول دارد.

کلیدواژه‌ها