بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

برای یافتن مواد حشره‌کش جدید که تجدید ‌شونده، سازگار با محیط‌زیست بوده و به آسانی قابل تهیه باشند، اسانس سه گونه گیاه شامل Mentha aquatica L.، M. piperita L.و Anethum graveolens L. از نظر اثر روی تفریخ تخم سوسک چهار­نقطه‌ای حبوبات در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل با شش تکرار انجام شد. اسانس‌های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند. آزمایش در شرایط دمایی 2±30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد در تاریکی انجام شد. هر سه گونه اسانس گیاهی مورد مطالعه به­ طور معنی‌داری میزان تفریخ تخم را کاهش دادند. در غلظت 03/37 میکرولیتر بر ‌لیتر اسانس گیاهان  M. aquatica،   M. piperita و A. graveolens  به­ ترتیب باعث 100، 100 و 73/92 درصد مرگ و میر تخم سوسک چهار­نقطه‌ای حبوبات شدند. مقادیر LC50برای گیاهان M. aquatica، M. piperita و A. graveolens به­ترتیب 628/2، 806/3 و 468/4 میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها