مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های ,Tydeus longisetosus, Tetranychus turkestani و شکارگر آن ها کنه Zetzellia mali روی دو رقم سیب در مراغه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

تراکم جمعیت کنه­های Tydeus longisetosus،Tetranychus turkestani  و شکارگر آن­هاZetzellia mali  روی دو رقم سیب گلدن و گلاب در تابستان 1385 در شهرستان مراغه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین تراکم جمعیت T. longisetosus و T. turkestani روی ارقام گلدن و گلاب به ترتیب 35/3، 02/4 و 022/1، 26/1 و کنه Z. mali به­ترتیب 829/0 و 057/1 عدد در هر برگ تعیین شد. میانگین تراکم جمعیت کنه­ها روی دو رقم سیب تفاوت معنی­داری با هم نداشتند. الگوی توزیع فضایی هر سه گونه کنه با روش تیلور، شاخص موریسیتا و شاخص پراکندگی محاسبه گردید. الگوی توزیع فضایی کنه  T. longisetosusروی رقم گلدن و گلاب با روش تیلور به­ترتیب از نوع تجمعی و تصادفی و T. turkestani روی رقم گلاب از نوع تصادفی و روی رقم گلدن ارتباط معنی­داری بین پارامترهای آن وجود نداشت. در مورد شکارگر آن­ها الگوی توزیع فضایی روی هر دو رقم از نوع تصادفی تعیین گردید. سایر روش­ها در اکثر موارد موید تجمعی بودن الگوی توزیع فضایی هر سه گونه کنه روی هر دو رقم را تاکید کرد. نوع عکس­العمل شکارگر نسبت به تراکم جمعیت کنه آفت با گرفتن رگرسیون بین میانگین تراکم جمعیت کنه آفت (متغیر مستقل) و کنه شکارگر (متغیر وابسته)، مستقل از تراکم تعیین شد. ارقام سیب تاثیر قابل توجهی در تراکم جمعیت کنه­های مورد بررسی نداشتند ولی تاثیر آن روی الگوی توزیع فضایی این کنه­ها تا حدی مشهود است.

کلیدواژه‌ها