فراوانی جمعیت کنه Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932) (Acari: Tydeidae) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

کنه (Pronematus ubiquitus(McGregor از دشمنان طبیعی کنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آفت درختان انجیر در ایران و جهان است. فراوانی جمعیت این کنه روی 11 رقم انجیر طی سال­های 1379 و 1380 در منطقه ساوه بررسی شد. در اجرای این تحقیق از طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار و هر تکرار شامل یک درخت برای نمونه‌برداری استفاده شد. شمارش جمعیت مراحل فعال کنه، با قرار دادن کادر چهار سانتی­متر مربعی درطرفین رگبرگ اصلی در سطح زیرین برگ درختان انجیر و با استفاده از میکروسکوپ تشریحی انجام شد. نمونه‌برداری در هر دو سال از اردیبهشت تا آخر آبان­ماه در فواصل 15 روز ادامه یافت. نتایج تجزیه واریانس میانگین داده‌های جمعیت کنه روی ارقام در سطح پنج درصد از نظر آماری تفاوت معنی­داری نشان داد، به­طوری­که بیشترین تراکم جمعیت کنه روی رقم آمریکایی شماره 2 به تعداد 82/9 و 32/11 کنه به ترتیب در سال اول و دوم و کمترین برای رقم سیاه ورامین به تعداد 19/0 کنه در هر دو سال به ثبت رسید. افزایش تدریجی کنه شکارگر با کاهش دما در نوبت­های نمونه‌برداری رابطه معنی­داری داشت و بالاترین میانگین مرکب جمعیت کنه در دو سال در اوایل آبان­ماه در گروه a آزمون دانکن به­دست آمد و کاهش دما، طول روز و کاهش تحرک طعمه، شرایط مناسب­تری برای تغذیه و فعالیت کنه شکارگر فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها