بررسی اثر آبامکتین در مقایسه با حشره‌کش‌های غیرانتخابی روی لارو سن اول مگس مینوز خیارLiriomyza sativae Blanchard Dip.,Agromyzidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

مگس­های مینوز سبزیجات یکی از آفات مهم خیار گلخـانه­ای در ایران می­باشند. درسـال­های اخیر مصرف بی­رویه آفت­کش ­ها موجب افزایش جمعیت این آفت درگلخانه­ها شده است. در تحقیق حاضر به­منظور تعیین درجه سمیت ((LC50 حشره­کش­های آبامکتین، دلتامترین، ایمیداکلوپراید و استامی­پراید آزمایشات زیست­سنجی به روش غوطه­ور کردن روی لاروسن اول در شرایط آزمایشگاهی با دمای °C1±25 و رطوبت نسبی 5±65 درصد و 16 ساعت روشنایی انجام شد. داده­های حاصل از آزمایش با روش پروبیت و نرم­افزارPOLO-PC  آنالیز شد. نتایج نشان داد که مقـادیر  LC50برای حشره­کش­های آبامکتین، دلتامترین، استامی­پراید و ایمیـداکلوپراید به ترتیب ppm 5/1، 200، 492 و 630 بر اسـاس مـاده موثره است. همان­طور که از نتـایج استنبـاط می­گردد حشره­کش آبامکتین نسبت به سایر حشره­کش­ها بر لارو سن اول مگس مینوز خاصیت حشره­کشی بالاتری داشته است.

کلیدواژه‌ها