تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 بخش حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

3 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae)، مهم­ترین آفت باغ­های انار در ایران است که ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه می­شود. روش­های مختلفی از قبیل جمع­آوری میوه­های آلوده و مبارزه بیولوژیکی با استفاده از زنبور تریکو­گراما مورد آزمایش قرار گرفته، ولی هیچ­کدام از این روش­ها کارایی لازم را نداشته­اند. یکی از روش­هایی که می­تواند ضمن حفظ ظاهر میوه­ها، از آلودگی آن­ها جلوگیری نماید، ممانعت از تخم­گذاری شب­پره و در نتیجه جلوگیری از ورود لاروهای آفت به­داخل میوه است. طی سال 1387، تاثیر دو نوع روش حذف پرچم (روش سنتی و روش حذف با دستگاه پرچم پاک­کن) در زمان­های مختلف، در باغ اناری واقع در منطقه ساوه مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان فصل هنگام برداشت محصول، میزان آلودگی میوه­ها در تیمارها تعیین، و تجزیه و تحلیل داده­ها اختلاف معنی­داری را بین تیمارها نشان داد. در مقایسه میانگین تیمارها، متوسط آلودگی میوه­ها در تیمار شاهد 22 درصد بود، در حالی که کمترین میزان آلودگی در تیمار حذف پرچم در سه نوبت متوالی به میزان 6 درصد مشاهده گردید که بیانگر کاهش 16 درصدی خسارت این آفت می­باشد. با مقایسه میزان ریزش گل، میزان ترکیدگی میوه و مقدار آلودگی به آفت در تیمارهای مختلف، کاربرد روش حذف پرچم با دستگاه دستی در خردادماه بهترین کارایی را در کاهش خسارت آفت کرم گلوگاه انار دارد.

کلیدواژه‌ها