تاثیر غنی سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین بر فراسنجه های بیولوژیکی و اقتصادی کرم ابریشم .Bombyx mori L در نطنز اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،‌‌ دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

تاثیر غنی‌سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین بر فراسنجه‌های بیولوژیکی و شاخص‌های اقتصادی کرم ابریشم Bombyx mori L. در نطنز اصفهان مطالعه شد. تیمارهای آسپاراژین شامل غلظت‌های 10، 100، 500 و 1000 mg/ml بود که در آن­ها از آب مقطر به­عنوان حلال استفاده شد. از برگ معمولی و تیمار آب مقطر نیز به­عنوان شاهد استفاده شد. لاروهای کرم ابریشم روزانه در یک وعده از برگ‌های غنی‌سازی شده تغذیه کردند. همه فراسنجه‌های بیولوژیکی و اقتصادی به­وسیله تکنیک‌های استاندارد در نوغانداری­ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که غنی‌سازی برگ توت با اسید­آمینه آسپاراژین تاثیر معنی‌داری بر فراسنجه‌های بیولوژیکی و شاخص‌های اقتصادی در گروه­های تیمار در مقایسه با شاهدها نداشت. بر طبق نتایج این تحقیق، غنی‌سازی برگ توت با اسید آمینه آسپاراژین نمی‌تواند تولید ابریشم را افزایش دهد. بنابراین جهت غنی‌سازی در غلظت‌های نامبرده در منطقه نطنز توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها