بررسی تاثیر ترکیبات تنظیم کننده رشد حشرات روی دستگاه گوارش لارو سوسک برگ خوار سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col., Chrysomelidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

سوسک برگ­خوار سیب­زمینی،(Leptinotarsa decemlineata (Say، از مهم­ترین آفات سیب­زمینی در کشورهای  تولید کننده این محصول می­باشد. با توجه به مشکلات ایجاد شده در ارتباط با افزایش مقاومت این حشره به تعدادی از آفت­کش­ها، مطالعه تاثیر تعداد سه ترکیب تنظیم­کننده رشد حشرات شامل دیفلوبنزورون، پریکوسن-I و پریکوسن-II روی دستگاه گوارش لارو سوسک برگ­خوار سیب­زمینی به دو روش گوارشی و موضعی بررسی گردید. بر اساس نتایج به­دست آمده، در لاروهای تیمارشده با دیفلوبنزورون، مهارکننده سنتز کیتین، ساختار کوتیکولی بخش­های جلویی و عقبی دستگاه گوارش دچار تغییر شده که این تغییرات بیشتر به­صورت ایجاد حفره بین لایه­های کوتیکول درونی بود. بیشترین تغییرات در بخش میانی دستگاه گوارش، در سلول­های پوششی مشاهده گردید، به­طوری­که این سلول­ها قابلیت ساختمانی و کارایی خود را از دست داده و تحلیل می­روند. در لاروهای تیمارشده با پریکوسن-I و II، مهارکننده­های هورمون جوانی، بیشترین تغییرات در بخش میانی دستگاه گوارش مشاهده شد که شامل تغییرات شدید در سلول­های پوششی، ایجاد فاصله بین سلول­های پوششی و غشای پایه و از بین رفتن انتهای مژک­های ردیفی سلول­های پوششی بود. علاوه بر آن مهارکننده­های هورمون جوانی موجب ایجاد تغییرات ساختمان کوتیکولی در بخش جلویی و عقبی دستگاه گوارش شد. همچنین کاهش رشد و کوچک­تر شدن اندازه بدن لاروهای تیمار شده با ترکیبات فوق در مقایسه با تیمار شاهد در نتیجه تغییرات ایجاد شده در سلول­های پوششی دستگاه گوارش و به­دنبال آن ایجاد اختلال در فرایند هضم و جذب مواد غذایی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها