مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات خرما و میوه ‏های گرمسیری کشور، اهواز

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

این مطالعه به­منظور یافتن بهترین روش نمونه­برداری جهت تخمین تراکم نسبی جمعیت حشره­کامل و پوره  زنجرک مو در تاکستان‌­های دانشگاه صنعتی اصفهان و کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام گردیده است. کارایی تور حشره‏گیری درمقابل دستگاه مکنده برقی(دی-وک) برای نمونه‏برداری از جمعیت حشره‏کامل زنجرک ‏مو و کارایی سه روش شمارش مستقیم، شستشوی برگ‌ها و دستگاه مکنده الکترونیکی کوچک برای نمونه‏برداری ازجمعیت پوره­ها از دیدگاه‌های اکولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات مقایسه شدند. برای تعیین تراکم جمعیت حشره‏کامل در ده نقطـــه ودر هر نقطــه ده تور و با دستگاه مکنده، ده نمونه و هر نمونه سه دقیقه مکش در طول فصل نمونه‏برداری گردید. برای نمونه‏برداری از جمعیت پوره زنجرک مو از برگ درختچه‏های مو به­صورت هفتگی نمونه‏برداری شد. نمونه‏ها از سه ارتفاع مختلف 10 بوته ‏مو در هرتاکستان برداشته شد که هر سه برگ به­عنوان یک واحد نمونه‏برداری منظور گردید. برای مقایسه روش‏های نمونه‏برداری از دو شاخصRV  (تغییرات نسبی) و RNP (تغییرات خالص نسبی) استفاده شده است. در این مطالعات مشخص گردید که بهترین واحد زمان نمونه‏برداری برای حشره‏کامل به کمک دستگاه مکنده برقی 120-180 ثانیه است. تور حشره‏گیری با 87/18= RV و 33/0= RNP وسیله مناسب‏تری نسبت به دستگاه مکنده برقی جهت استفاده در برنامه نمونه‏برداری حشره‏کامل از دیدگاه مدیریت تلفیقی است. به­دلیل دقت زیاد دستگاه مکنده مقدارRV نمونه‏برداری در این روش در طول فصل در حد مطلوب بوده و وسیله مناسب‏تری برای بررسی تغییرات فصلی تراکم جمعیت حشره­کامل زنجرک مو است. در نمونه‏برداری از جمعیت پوره زنجرک مو روش شستشو با 9/2=RV و 49/7=RNP وسیله مناسب‏تری نسبت به­روش شمارش مستقیم و روش استفاده از دستگاه مکنده الکترونیکی کوچک جهت استفاده در برنامه نمونه‏برداری از پوره‏ها از دیدگاه مدیریت تلفیقی است. از دیدگاه مطالعات اکولوژیکی هرسه روش نمونه‏برداری از پوره‏ها می‏توانند مورد استفاده قرار گیرند ولی کارایی آن­ها در نشان دادن تراکم واقعی هریک از سنین پورگی متفاوت بود. 

کلیدواژه‌ها