بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

2 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در یک بررسی فونستیکی که طی سال­های 1376–1377 روی فون کنه‌های انگور در موستان­های صفی­آباد خوزستان صورت گرفت، در مجموع 39 گونه متعلق به 37 جنس و 27 خانواده جمع‌آوری و شناسایی شد. در این میان 12 گونه برای فون کنه‌های ایران گزارش جدیدبوده که با علامت * مشخص گردیده‌اند. بیشترین فراوانی در کنه‌های شکارگر مربوط به گونه‌ (Androlaelaps casalis Berlese (Laelpidae، از کنه‌های پوسیده‌خوار مربوط به (Oppia yodai Aoki (Oppiidae و از کنه‌های خسارت­زا گونه (Tenuipalpus granati Sayed (Tenuipalpidae تعیین گردید. گونه‌های شناسایی شده به ترتیب زیر­راسته ­ها و خانواده­ ها عبارتند از:

Mesostigmata
Laelapidae
Pseudoparasitus holaspis* (Oudemans)
Androlaelaps casalis (Berlese)
Hypoaspis aculifera Ganestrini
Ascidae
Protogamasellus sp.
Lasioseius matthyssei* Chant
Lasioseius phytoseioides* Chant
Gamasellodes bicolor (Berlese)


Phytoseiidae
 Euseius obtectus* Khan, Chaudri & Tahir
Proprioseiopsis sp.
Anthoseius rhenanus (Oudemans)
Amblyseius reductus* Wainstein
Macrochelidae
Macrocheles scutatus* (Berlese)
Ameroseiidae
Ameroseius pavidus* Koch
Pachylaelapidae
Pachylaelaps karawaiewi  (Berlese)
 

 

Trachyuropodidae
Oplitis conspicua (Berlese)
Uropodidae
Uroobovella vinicolora (Vitzthum)
Ologamasidae
Gamasiphis hemicapillus*  Karg
Prostigmata
Tenuipalpidae
Tenuipalpus granati Sayed
Tetranychidae
Eutetranychus orientalis (Klein)
Tetranychus turkestani Ugarov
Anystidae
Anystis baccarum L.
Stigmaeidae
Eustigmaeus spathatus Ueckermann & Smith-Meyer
Tydeidae
Tydeus sp.
Cheyletidae
Eutogenes africannus* Wafa & Soliman
Hemicheyletia bakeri (Ehara)
Bdellidae
Neomolgus sp.
Cunaxidae
Cunaxa sp.
 


Smarididae
Fessonia paillosa Berlese
Raphignathidae
Raphignathus gracilis (Rack)
Erythraeidae
Abrolophus sp.
Tarsonemidae
Tarsonemus sp.
Pygmephoridae
Pygmephorus sp.
Camerobiidae
Neophyllobius sp.
Scutacaridae
Scutacarus fragariae Rack
Astigmata
Acaridae
Tyrophagus putrescentiae Schrank
Rhizoglyphus robini Claparede
Oribatida
Euphthiracaridae
Rhysotritia clavatasexion* Lions
Cosmochthoniidae
Cosmochthonius asiaticus* Gordeeva
Oppiidae
Oppia yodai* Aoki
 

 

کلیدواژه‌ها