اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

فون زنبور­های خانواده‌ Ichneumonidaeدر شهرستان یزد و مناطق اطراف در سال‌های 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به­دست آمده 9 گونه به شرح زیر جمع­آوری و شناسایی گردید. بر اساس منابع موجود، سه گونه که با ستاره مشخص شده­اند برای اولین­بار از ایران گزارش می­شوند.
Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781)
Anomalon foliator (Fabricius 1798)*
Ophion ventricosus Gravenhorst, 1829
Ichneumon caloscelis Wesmael, 1854
Neteliaarimeniaca Tolkanitz, 1971
Meringopus calescens (Gravenhorst, 1829)
Cryptus spinosus Gravenhorst, 1829
Cryptus viduatorius Fabricious, 1804*
Cryptus inculator (Linnaeus, 1758)*
 
ویژگی‌های مرفولوژیک، دامنه میزبانی و انتشار جغرافیایی سه گونه جدید برای فون حشرات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها