مطالعه ترجیح تغذیه ای و تخم ریزی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae روی ارقام مختلف خیار گلخانه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 بخش آفات و بیماری ها، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

3 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

چکیده

مگس­های مینوز سبزی و صیفی یکی از آفات مهم گلخانه­های خیار در ایران می­باشند که در تراکم زیاد باعث ضعف شدید و نابودی گیاه می­شوند. کشاورزان برای کنترل این آفت به دفعات با سموم مختلف سم­پاشی می­کنند. با توجه به اثرات سوء مصرف سموم در تحقیق حاضر، ترجیح تغذیه­ای و تخم­ریزی مگس مینوز روی ارقام خیار گلخانه‌ای بررسی گردید. از آن­جا که خیار گلخانه‌ای از میزبان‌های ترجیحی این حشره محسوب می­شود، برای این منظور هفت رقم رایج خیارگلخانه‌ای انتخاب و ترجیح تغذیه‌ای و تخم­ریزی مگس مینوز روی آن­ها با 4 تکرار، در دمای 2±27 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 8 : 16 (تاریکی : روشنایی) مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج به­دست آمده هیچ­کدام از ارقام مورد آزمایش نسبت به خسارت مگس مینوز L.sativae دارای مقاومت بسیار زیاد و یا حساسیت شدید نبودند، ولی با توجه به تفاوت ارقام در تعداد سوراخ تغذیه­ای و تخم­ریزی توصیه می­شود از ارقامی مثل رقم جانت که تعداد سوراخ تغذیه­ای و تخم­ریزی کمتری دارند در برنامه­های مدیریتی کنترل مگس مینوز L.sativae استفاده شود.

کلیدواژه‌ها